Jonkersschool - Lathum

Wat is een Medezeggenschapsraad?

Een Medezeggenschapsraad (= MR) is een raad bestaande uit meerdere personen, die namens de ouders en het personeel invloed kan uitoefenen op het beleid van de school.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:

Op stichtingsniveau is de medezeggenschap van ouders geregeld in een tweetal organen:

· MR MedezeggenschapsRaad op schoolniveau

· GMR Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad op bestuursniveau. Het beleid op bestuursniveau, dat voor alle scholen geldt, wordt door de bestuursmanager, als vertegenwoordiger van het bestuur, besproken met de GMR. Van elke school zit een vertegenwoordiger van de MR in deze GMR. De GMR vergadert ongeveer zes keer per jaar.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

In de Medezeggenschapsraad zitten personeelsleden en ouders. Het aantal leden van de MR is afhankelijk van de grootte van de school. De Jonkersschool heeft twee ouders en twee personeelsleden in de MR (dit zijn de zogenaamde oudergeleding en personeelsgeleding).

Deze personen zijn:

· Michel van der Wagt (voorzitter)

· Geert de Jong

· Linde Groeskamp

· Mirte Wijgerse

· Directeur Frank de Bruin is adviserend lid.

De leden van de MR worden voor twee jaar gekozen door respectievelijk ouders en personeelsleden, maar een lid hoeft geen verantwoording af te leggen over zijn/haar optreden in de MR (D.i. lidmaatschap zonder last en ruggespraak).

Iedere ouder en leerkracht kan zich verkiesbaar stellen!


Wat doet een Medezeggenschapsraad?

Onze MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen en bespreekt dan met de schooldirectie de algemene gang van zaken op de school, maar daar blijft het niet bij, want de schooldirectie heeft de instemming van de MR als geheel nodig bij een aantal zaken, zoals bij:

· Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school.

· Vaststelling van de schoolgids.

· Vaststelling/wijziging van het schoolplan, het schoolzorgplan, het schoolreglement, de regels rond arbeidsomstandigheden, van het beleid over ondersteunend werk door ouders.

Daarnaast heeft de MR als geheel adviesrecht over onder meer de volgende onderwerpen:

· Verandering van de grondslag van de school.

· Eventuele beëindiging/inkrimping/uitbreiding werkzaamheden van de school.

Kortom de MR is een belangrijk inspraakorgaan, dat noodzakelijk is om te waarborgen dat ouders, leerlingen en personeel invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school.


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad of GMR
 
  • Klik op onderstaande link voor openbare informatie van de GMR:


http://www.spodeliemers.nl/GMR.